Forn-9, S.L. està especialment sensibilitzada en la protecció de dades de caràcter personal dels Usuaris dels serveis del lloc web. Mitjançant la present Política de Privacitat (d'ara endavant, la Política) Forn-9, S.L., informa els USUARIS d'aquest lloc web, dels usos als quals se sotmeten les dades de caràcter personal que es recapten en lloc web, amb la finalitat que decideixin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar la informació sol·licitada.
Forn-9, S.L. es reserva la facultat de modificar aquesta Política a fi d'adaptar-la a novetats legislatives, criteris jurisprudencials, pràctiques del sector, o interessos de l'entitat. Qualsevol modificació en la mateixa serà anunciada amb la deguda antelació, a fi que tingui perfecte coneixement del seu contingut.
 
RESPONSABLE
El Responsable del Tractament de les dades de caràcter personal és:
Identitat: Forn-9, S.L. amb CIF/NIF: B59898015, d'ara endavant ENTITAT
Adreça: Carrer Artur Carbonell, 9, 08870, Sitges, Barcelona
E-mail: forn9@el-garraf.com
 
FINALITAT DEL TRACTAMENT
La recollida i tractament de les dades personals recollides a través del formulari de contacte, té com a finalitat la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis prestats per RESTAURANT CAMI DE LES TRES FONTS S.L., ateses les sol·licituds d'informació i/o consultes plantejades.
 
TERMINI DE CONSERVACIÓ
Les dades personals proporcionades es conservaran durant el termini corresponent per a complir amb les obligacions legals, o fins que se sol·liciti la seva supressió per l'interessat i aquest estigui legitimat per a això.
 
LEGITIMACIÓ
Forn-9, S.L. està legitimat al tractament de dades personals, sobre la base del consentiment atorgat per l'interessat per a un o diverses finalitats específiques, tal com recull l'article 6.1.a) del Reglament General de Protecció de dades personals.
 
DESTINATARIS
Les dades personals recaptades no seran cedits o comunicats a uns altres tercers, excepte en els supòsits necessaris per al desenvolupament, control i compliment de la/s finalitat/és expressada/s, en els supòsits previstos segons Llei, així com en els casos específics, dels quals s'informi expressament l'Usuari.
 
DRETS DELS USUARIS
¿Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
  • Accés: L'interessat té dret a saber quines dades està tractant l'ENTITAT sobre ell.
  • Rectificació: L'interessat té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Supressió: L'interessat té dret a sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entro altres motius, les dades no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.
  • Limitació del tractament: En determinades circumstàncies l'interessat podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Oposició: En determinades circumstàncies l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas l'ENTITAT deixarà de tractar les seves dades, excepte per motius legítims imperiosos o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Portabilitat de les dades: Només aplicable a dades automatitzades i consisteix a passar les dades des de l'ENTITAT a un altre nou RESPONSABLE DEL TRACTAMENT (no a l'interessat i per sol·licitud del mateix).
Pot vostè exercir els seus drets inclòs el dret a retirar el seu consentiment (si aquest va ser atorgat) enviant un escrit acompanyat del seu DNI a Forn-9, S.L. en Carrer Artur Carbonell, 9, 08870, Sitges, Barcelona o enviant un e-mail forn9@el-garraf.com
A més té vostè dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades, actualment l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.
 
MESURES DE SEGURETAT
El responsable del tractament Forn-9, S.L. aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per a garantir un nivell de seguretat adequat al risc d'aquest.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS
No es realitzen transferències internacionals.
 
PERFILS I PRESES DE DECISIONS AUTOMATITZADES
No s'elaboren perfils, No es prenen decisions automatitzades amb les dades facilitades per l'usuari.